Rampbestrijdingsplan Aardgasbuffer Zuidwending / EnergyStock B.V. ter inzage gelegd

Geplaatst op: 22 okt 2014

Eind 2014 wil Veiligheidsregio Groningen het rampbestrijdingsplan vaststellen  voor de Aardgasbuffer Zuidwending van EnergyStock B.V. (Gasunie) aan de Zoutweg 3 in Veendam.

Wettelijk verplicht
Volgens het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) moet voor bedrijven die vallen onder de VR-plicht (veiligheidsrapport) een plan worden opgesteld. Een veiligheidsrapport beschrijft alle technische en organisatorische aspecten horend bij en de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn voor de beheersing van een veiligheidsincident. Veiligheidsregio Groningen maakt rampbestrijdingsplannen voor alle BRZO-bedrijven in de provincie Groningen. Ook voor de aardgasbuffer is zo’n plan nu opgesteld. Bij het opstellen van dit ontwerpplan zijn EnergyStock B.V. en de gemeenten Veendam en Pekela nauw betrokken geweest.

Voorzorgsmaatregelen
Door de voorzorgsmaatregelen die EnergyStock B.V. heeft genomen is de kans dat een ernstige gebeurtenis zich voordoet tot een minimum gereduceerd. Er is dus sprake van een veilige situatie. Kenmerk van een rampbestrijdingsplan is echter dat de kans dat een gebeurtenis zich voordoet buiten beschouwing wordt gelaten. Het kijkt uitsluitend  naar de mogelijke gevolgen wanneer het meest ongunstig denkbare geval zich toch voor zou doen, ongeacht de (on)waarschijnlijkheid ervan. Het rampbestrijdingsplan beschrijft onder meer de maatregelen die de hulpdiensten, EnergyStock B.V., het waterschap en de gemeenten zullen nemen als zo'n gebeurtenis zich ontwikkelt op het terrein van Aardgasbuffer Zuidwending.

Ter inzage
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 22 oktober 2014 zes weken, tijdens kantooruren, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 5 te Veendam en in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 8 in Oude Pekela. In de periode van ter inzagelegging kunt u een eventuele zienswijze indienen gericht aan het bestuur van Veiligheidsregio Groningen t.a.v. Team Expertise, Postbus 66, 9700 AB Groningen.

Informatiebijeenkomst
Om vragen van omwonenden te beantwoorden, vindt bij voldoende belangstelling op maandag 17 november 2014 vanaf 19:30 uur een voorlichtingsavond plaats in het dorpshuis de Molenwiek aan Houtduifstraat 28 in Veendam. Tijdens deze voorlichtingsavond wordt het “ontwerp-rampbestrijdingsplan EnergyStock B.V.” nader toegelicht en bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen over de inhoud van dit plan. U kunt zich hiervoor tot en met maandag 10 november aanmelden bij de heer M. Heemskerk of de heer J. de Boer van Veiligheidsregio Groningen via telefoonnummer 088-162 5000.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen over het plan kunt u terecht bij eerdergenoemde medewerkers van Veiligheidsregio Groningen. Deze vragen en opmerkingen zullen worden meegenomen tijdens de informatiebijeenkomst op 17 november aanstaande.

Meer nieuws