Zicht op AGBZW december 2016: BRZO-inspectie

Geplaatst op: 12 jan 2017

Op 26 en 27 oktober jl. heeft de jaarlijks BRZO-inspectie weer plaatsgevonden op Aardgasbuffer Zuidwending. Net als in de voorgaande jaren wil ik graag het verloop van deze inspectie en de resultaten aan u terugkoppelen.

BRZO, wat was dat nog maar weer?

BRZO staat voor het Besluit Risico Zware Ongevallen. Het BRZO is de Nederlandse invulling van de Europese Seveso richtlijn. In dit besluit worden strenge veiligheids- en milieueisen gesteld aan bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In Nederland zijn ruim 400 locaties aangemerkt als BRZO-locatie, waarvan 30 in de provincie Groningen. Aardgasbuffer Zuidwending valt onder dit besluit vanwege de aanwezigheid van een grote hoeveelheid aardgas.

Inspectiedagen

Het inspectieteam bestond uit specialisten van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen. Het doel van de inspectie is om te controleren of ons bedrijf voldoet aan de eisen die voortkomen uit het BRZO.

De inspecteurs hebben tijdens de inspectie – die meerdere dagen duurt – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Is er onderzoek uitgevoerd naar een gaslekkage in Californië en kan een dergelijk scenario ook plaatsvinden bij Aardgasbuffer Zuidwending? Antwoord: Ja / Nee
  • Zijn de beschreven maatregelen uit het scenario ‘gasuitstroom langs casing’ aanwezig en geschikt? Antwoord: Ja / Ja
  • Zijn de activiteiten van werkvergunningen, wachtoverdracht en andere operationele activiteiten goed georganiseerd? Antwoord: Ja
  • Wordt bij wijzigingen de management of change procedure goed doorlopen? Antwoord: Ja
  • Worden systematische audits op het functioneren van het managementsysteem uitgevoerd en vindt er periodiek een directiebeoordeling plaats? Antwoord: Ja / Ja

Daarnaast hebben de inspecteurs een uitgebreide inspectieronde op het terrein en de controlekamer uitgevoerd.

Uitstekend resultaat

Het inspectieteam heeft zowel mondeling als middels een brief een zeer positieve terugkoppeling gegeven. Alle onderwerpen zijn beoordeeld als ‘goed’, dat is het hoogst haalbare.

Door het inspectieteam zijn daarnaast nog twee verbetersuggesties gedaan. Dat is ook meteen de winst van dergelijke inspecties. De kritische inspecteurs houden ons scherp en dagen ons uit om onze prestaties steeds verder te verbeteren.

Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp dan kan ik u de website www.brzoplus.nl aanraden; daar verschijnen ook de samenvattingen van de inspectierapporten.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws