Zicht op AGBZW: stand van zaken projecten

Geplaatst op: 27 sep 2017

Afgelopen periode hebben wij elkaar tijdens twee informatieavonden (april en juli) en tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue (begin september) mogen ontmoeten. Ik wil graag kort de stand van zaken toelichten rondom het waterstofproject en de mogelijke capaciteitsuitbreiding, waarover we op de informatieavonden met elkaar hebben gesproken.

Waterstofproject

Om in de toekomst overschotten aan duurzaam opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld van wind en zon, te kunnen opslaan is het waterstofproject ‘HyStock’ gestart. Wij zien waterstof als de groene energiedrager voor een duurzame toekomst. Groene waterstof ontstaat door met duurzaam opgewekte elektriciteit water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dat proces heet elektrolyse. Dit waterstof kan, net als aardgas, eenvoudig worden getransporteerd en grootschalig opgeslagen. Vooral het laatste is een probleem bij duurzaam opgewekte elektriciteit.

Waterstof kan vervolgens worden ingezet voor mobiliteit (rijden op waterstof), als grondstof voor de industrie, als vervanger van aardgas (zuiver of gemengd met aardgas) en het kan weer worden omgezet in elektriciteit wanneer duurzame bronnen niet leveren.

Met het waterstofproject willen wij op kleine schaal demonstreren dat de techniek werkt en eerste stappen zetten om een markt voor waterstof te ontwikkelen. Het project omvat een zonnepark van maximaal 13.000 zonnepanelen rondom de locatie en plaatsing van een elektrolyse-unit met bijbehorende compressor, besturing en opslagtrailers binnen de hekken van de locatie.

Nadat in juni van dit jaar het investeringsbesluit is genomen, zijn we nu bezig met de voorbereidingen zodat we begin volgend jaar kunnen starten met de bouw. Deze voorbereidingen bestaan uit de verdere uitwerking van het ontwerp, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het inkopen van de benodigde materialen en diensten. De daadwerkelijke bouw staat gepland in mei - juli 2018 waarna het geheel in gebruik kan worden genomen.

Capaciteitsuitbreiding

Op de korte- en middellange termijn zien wij een toenemende vraag naar onze huidige diensten, namelijk het tijdelijk opslaan van aardgas in zoutcavernes. Onder andere door het verder teruglopen van de (flexibele) productie van gas uit het Groningenveld en doordat kolencentrales sluiten en gascentrales de rol van elektriciteitsproductie overnemen. Om die reden lopen er studies naar een verdere uitbreiding van deze capaciteit. In juli hebben we verteld dat we mogelijk een bestaande caverne gereed gaan maken voor gasopslag. Het definitieve investeringsbesluit hiervoor staat gepland aan het einde van dit jaar. Mocht dit besluit positief zijn dan zal er opnieuw een informatieavond worden georganiseerd. Eventuele ingebruikname staat dan gepland voor het najaar van 2020. De eerste vergunning voor dit project is vanwege een zeer lange doorlooptijd al wel aangevraagd, ondanks dat het investeringsbesluit nog niet is genomen.

Informatie

De informatie over bovenstaande projecten kunt u terugvinden op deze website. Daar staat ook alle informatie die is gedeeld tijdens de informatieavonden. Tevens is hier de actuele status van alle vergunningsaanvragen, inclusief onderliggende documenten, te vinden.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws